กรุณาเลือกหรือกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำนำหน้าชื่อ/Title * นาย/Mr. นาง/Mrs. นางสาว/Miss. อื่นๆ/Other :
ชื่อ-นามสกุล/
First name-Last name *
 - 
เพศ/Gender ชาย/Male หญิง/Female
วัน/เดือน/ปีเกิด/Date of birth
(DD/MM/YYYY) *
 
หลักฐานยืนยัน/
Personal Document *
บัตรประจำตัวประชาชน/National Identity number
หนังสือเดินทาง/Passport
เลขหมายทะเบียนการค้า/Business Identity number
หลักฐานยืนยันเลขที่/ID Number *
อีเมล/Email Address *
จังหวัด/Province
ประเทศ/Country *
โทรศัพท์มือถือ/Mobile number
  หมายเหตุ : กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือถ้าต้องการให้ระบบส่ง Username และ Password ไปยัง SMS ของท่าน
กรุณาเลือกแพ็คเกจที่ต้องการสมัครใช้บริการ/Package Name *
   NetTalk Prepay Value Pack A (N15R50000)
   NetTalk Prepay Value Pack B (N15R55000)
รายละเอียดของแพ็คเกจที่ต้องการสมัครใช้บริการ/Package Detail
  * กรุณาเลือกแพ็คเกจที่ต้องการสมัครใช้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของแพ็คเกจค่ะ
 
กรุณาป้อนข้อมูลที่ปรากฏในรูปด้านบนเพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียน/
Type the text above here to confirm the registration 
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2006 True Internet Corporation Company Limited. All right reserved.