Username :
Password :
 
[ Forgot your password ]
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อรองรับการเข้าใช้งานด้วยรูปแบบที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
  ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัย
1. ควรเก็บรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ
2. ควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่บ่อยๆ หรืออย่างน้อยทุกๆ 1- 3 เดือน
3. รหัสผ่านควรประกอบไปด้วยตัวเลข 0-9,อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กและตัวใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
   (ยกเว้นอักขระพิเศษ) ให้ครบจำนวน 8 ตัวอักษร
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2006 True Internet Corporation Company Limited. All right reserved.